Tin tức sự kiện

Thông báo về việc tham dự thi tuyển dụng lao động

Thứ hai, 20/2/2023 | 11:04 GMT+7
Căn cứ thông báo Tuyển dụng lao động số 1409/TB-TĐIAL ngày 30/12/2022; Đến nay Công ty Thủy điện đã nhận 09 hồ sơ tham gia dự tuyển, trong đó: - Hồ sơ đáp ứng yêu cầu tại Thông báo số 1409/TB-TĐIAL ngày 30/12/2022 của Công ty Thủy điện Ialy: 08 hồ sơ (phụ lục 1 kèm theo). - Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu tại Thông báo số 1409/TB-TĐIAL ngày 30/12/2022 của Công ty Thủy điện Ialy: 01 hồ sơ (phụ lục 2 kèm theo). Căn cứ hồ sơ của ứng viên tham gia dự tuyển đáp ứng yêu cầu, Công ty Thủy điện Ialy thông báo tham gia thi tuyển dụng đối với ứng viên đáp ứng yêu cầu như sau: