ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 và ISO 27001: 2013

Chứng nhận quản lý chất lượng phù hợp theo chuẩn ISO 9001 - 2015

Công ty tổ chức đón nhận Chứng chỉ ISO đầu tiên

Chứng nhận về quản lý an toàn thông tin phù hợp theo tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013

Hệ thống quản lý tích hợp của Công ty