Tổng 3 nhà máy

Số liệu sản xuất - Tổng 3 Nhà máy (đến 23/9/2021)