Chính sách - Định hướng

Chính sách – định hướng

I.  CHÍNH SÁCH

Với mục tiêu đảm bảo cung cấp kịp thời và đủ sản lượng điện theo nhu cầu của Hệ thống điện quốc gia với chất lượng và độ ổn định cao; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Công ty nhằm đạt  mục tiêu An toàn - Hiệu quả - Chất lượng - Liên tục.

CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY CAM KẾT THỰC HIỆN

          1. Đảm bảo chất lượng điện sản xuất luôn phù hợp theo Luật Điện lực và Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành một cách liên tục, an toàn và hiệu quả cao;

          2. Duy trì việc kiểm soát hệ thống thiết bị, công nghệ, môi trường, điều kiện an toàn - vệ sinh lao động thông qua việc ban hành đầy đủ các văn bản quản lý và cung cấp các nguồn lực cần thiết khác để xây dựng mô hình sản xuất năng động, hiệu quả, tiết kiệm tối ưu;

          3. Tất cả thành viên của Công ty đều được đào tạo kỹ năng, kiến thức phù hợp và thái độ tích cực để hình thành văn hóa con người Ialy “Thông minh-Tận tụy-Trung thực”

          4. Áp dụng Kaizen/5S và các công cụ, hệ thống quản lý khác vào hoạt động quản lý, điều hành nhằm tạo cảnh quan môi trường làm việc sạch đẹp, ngăn nắp, an toàn để phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng và hiệu quả công việc cao.

          5. Mọi thành viên Công ty đều nhận thức sâu sắc về các hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng, duy trì, không ngừng cải tiến nhằm đem lại sự thỏa mãn tốt nhất cho khách hàng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

          6. Lãnh đạo Công ty luôn đảm bảo mọi nguồn lực để hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 và Tiêu chuẩn thực hành tốt 5S được áp dụng đồng bộ, duy trì thường xuyên và cải tiến liên tục.

                                                                                   

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sở hữu nguồn nhân lực được đào tạo trong và ngoài nước với tính chuyên môn hóa cao về điện và cơ khí. Cùng với việc áp dụng phương thức quản lý điều hành khoa học, hiện đại cũng như những kinh nghiệm quý báu trong quá trình vận hành, xử lý hư hỏng, sự cố thiết bị. Do vậy định hướng phát triển trung và dài hạn mà Lãnh đạo Công ty Thủy điện Ialy xác định, chọn lựa và công bố thành chính sách chất lượng ở thời điểm hiện tại và tương lai là:

- Đảm bảo cung cấp điện năng cho nhu cầu của hệ thống điện quốc gia với cam kết: An toàn - Hiệu quả - Chất lượng - Liên tục là nhiệm vụ trọng tâm.

- Hỗ trợ địa phương trong phát triển kinh tế, xói đói giảm nghèo. Quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng doanh nghiệp thành công sở văn hóa điển hình là nhiệm vụ thường xuyên.