Tin tức sự kiện

Những hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Thứ ba, 9/11/2021 | 08:49 GMT+7
Điều 8, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Điều 8, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Dưới góc độ định hướng về tư tưởng và nhận thức, tại phần Chuẩn mực đạo đức thuộc Tài liệu Văn hóa Ialy ghi rõ: CBCNV Công ty luôn xác định việc tuân thủ pháp luật, quy định của EVN và quy định nội bộ của doanh nghiệp là trách nhiệm xuyên suốt. Mỗi CBCNV luôn hiểu rằng chỉ có hiểu biết, tuân thủ pháp luật mới đảm bảo bền vững và sự cẩn trọng trong công việ, hành xử là yếu tố hữu hiệu tránh xảy ra những sai phạm.

Bộ chuẩn mực hành vi ứng xử phần giải quyết công việc có viết: Tất cả công việc khi được giải quyết phải trên cơ sở tuân thủ pháp luật, các quy định của EVN và văn bản quản lý nội bộ Công ty.

Từ định hướng này, các năm qua bên cạnh việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch do EVN giao, Công ty luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật trên các lĩnh vực hoạt động. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra của EVN và các cơ quan chức năng địa phương thì tuy vẫn còn một số sai sót nhưng thuần túy mang tính nghiệp vụ, không mang tính hệ thống hay cố ý làm trái quy định…

Tuyên truyền trực quan về ngày pháp luật Việt Nam tại trục đường vào Văn phòng Công ty

Năm 2021, các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam được Công ty đã chú trọng vào chiều sâu với mục tiêu: Vừa nâng cao nhận thức người lao động, vừa thực hiện các nghiệp vụ chuyên sâu về pháp lý để mang lại hiệu quả thực sự tại đơn vị. Có thể kể ra một số hoạt động đã và đang được triển khai như sau:

Đã rà soát, tổng hợp và thông báo các nội dung mới của Quy chế Quản trị; Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh; Quy chế về công tác cán bộ; Quy chế về công tác lao động và tiền lương.

Tổ chức phổ biến theo hình thức trực tuyến các văn bản pháp luật và QCQLNB của EVN về công tác bảo vệ môi trường như: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; Thông tư 25/2019/TT-BTNMT; Quy chế Bảo vệ Môi trường…

Phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum tổ chức phổ tuyên  truyền, phổ biến (trực tuyến) các văn bản pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; Phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tuyên truyền phổ biến các quy định pháp  luật về giao thông đường bộ.

Công bố danh mục các QCQLNB do EVN ban hành áp dụng trực tiếp tại Công ty kèm theo Quyết định số 717/QĐ-TĐIAL ngày 11/10/2021. Thực hiện sửa đổi, bổ sung 05 QCQLNB & TLNB của Công ty cho phù hợp với sự thay đổi của EVN và đặc thù tại đơn vị. Biên soạn mới 01 quy định; xây dựng và ban hành mới 06 quy trình nghiệp vụ dưới dạng lưu đồ giải quyết công việc. Công bố hết hiệu lực thi hành 03 tài liệu nội bộ.

Tin rằng với tinh thần “thượng tôn pháp luật” được xác định là chuẩn mực đạo đức cùng với cùng quan điểm “lấy pháp luật làm hành lang cho mọi hoạt động”, Ialy sẽ phát triển ổn định và bền vững cùng EVN./.

                                                                             doha tổng hợp và đưa tin

Dong HC