Tin tức sự kiện

Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và KH triển khai thực hiện chủ đề năm của EVN (phần I và II)

Thứ năm, 6/4/2023 | 09:05 GMT+7
- Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013; - Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; - Căn cứ Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025;