Tin tức sự kiện

Hội nghị quán triệt, triển khai các Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khoá XIII của Đảng.

Thứ hai, 28/3/2022 | 09:08 GMT+7
Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐU, ngày 14/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, sáng ngày 26/3, Đảng ủy Công ty thủy điện Ialy đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Công ty bằng hình thức trực tuyến

Tham dự và truyền đạt nội dung Hội nghị có đồng chí Lê Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt và Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty.

Hội nghị đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đặc biệt là các Kết luận, Quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá";  Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ Tập đoàn với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai lần này cũng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Kết luận số 01-KL/TW trên mỗi cương vị công tác, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Đảng bộ Công ty.

Văn Bình