Chuyển đổi số

  • EVN triển khai toàn diện công tác chuyển đổi số nhiều lĩnh vực

    10:22 | 03/06/2021

    EVN đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Vai trò của công tác bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin cũng đã được Tập đoàn nhìn nhận kịp thời để chuyển đổi số thành công