Hôm nay:
  TRANG CHỦ LIÊN HỆ ĐĂNG NHẬP
GIỚI THIỆU
Quá trình thành lập
Thông số kỹ thuật
Chức năng nhiệm vụ
Sơ đồ tổ chức
Chính sách – định hướng
Thành tích
Văn hóa Ialy
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hoạt động sản xuất
Đảng – Đoàn thể
Hoạt động kinh doanh
Sự kiện nổi bật
Tin tức Văn hoá Ialy
Thông tin Tuyển dụng
SỐ LIỆU SẢN XUẤT
Thủy điện Ialy
Thủy điện Sê San 3
Thủy điện Pleikrông
Tổng 3 nhà máy
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
Thông báo mời thầu
Kết quả mời thầu
THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang xem : 3
Lượt truy cập : 8179431
Thành viên : 0
ISO 9001:2008
ISO 9001 phiên bản 2008 - Những điều cần biết

I. Những nội dung mới của phiên bản 2008

            So với ISO 9001:2000 thì phiên bản ISO 9001:2008 không có thêm nhiều điều khoản mới. Các yêu cầu về tài liệu bắt buộc phải có trong hệ thống quản lý chất lượng được giữ nguyên (quy trình kiểm soát hồ sơ; tài liệu, đánh giá chất lượng nội bộ…). Nội dung mới của phiên bản 2008 chỉ là việc bổ sung, làm rõ hoặc loại bỏ câu từ, hoán đổi cú pháp, thêm một số nội dung chú thích… mục đích tạo thuận tiện, tránh vận dụng nhầm lẫn. Dưới đây là một số nội dung mới trong phiên bản ISO 9001:2008 so với phiên bản ISO 9001:2000

1. Lời giới thiệu

Thêm khái niệm môi trường kinh doanh (business environment) và rủi ro (risk). Thêm chữ “Statutory” tạo thành cụm từ “Các yêu cầu của luật pháp và chế định”-Statutory and Regulatory requirements trong toàn bộ tiêu chuẩn

2. Mục phạm vi của tiêu chuẩn (phần 1.1 khái quát)

- Sử dụng thống nhất thuật ngữ “các yêu cầu của luật pháp và chế định”-“Statutory and Regulatory requirements”

- Phần chú thích (Notes): Nêu rõ khái niệm “sản phẩm” trong tiêu chuẩn bao gồm cả sản phẩm trung gian hoặc sản phẩm của quá trình mua hàng.

3. Mục 4.1: Yêu cầu chung

- Dùng từ “Determine” (xác định) để thay cho “Identify” (nhận biết). Thêm cụm từ “khi thích hợp” trong yêu cầu về đo lường quá trình tại điểm e. Bổ sung làm rõ thêm yêu cầu: xác định cách thức và mức độ kiểm soát đối với các quá trình do bên ngoài thực hiện

- Phần chú thích: Làm rõ thế nào là quá trình bên ngoài phải kiểm soát; Làm rõ các yếu tố liên quan việc xác định “Cách thức và mức độ kiểm soát” đối với quá trình bên ngoài.

4. Mục 4.2.3: Kiểm soát tài liệu

Nêu rõ: Thế nào là tài liệu bên ngoài cần kiểm soát trong hệ thống quản lý chất lượng: Đảm bảo các tài liệu có nguồn gốc bên ngoài được tổ chức xác định là thiết yếu cho việc hoạch định và kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng được nhận biết và việc phân phối chúng được kiểm soát.

5. Mục 5.5.2 Đại diện của lãnh đạo

Nhấn mạnh “Đại diện của lãnh đạo” –Management representative phải là một thành viên trong Ban lãnh đạo của chính tổ chức

6. Mục 6.2.1 Khái quát

- Thay đổi: “…chất lượng sản phẩm…” thành “…yêu cầu của sản phẩm…” để thống nhất trong toàn tiêu chuẩn;

- Phần Chú thích làm rõ: sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm có thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ những người nào tham gia vào các công việc trong hệ thống quản lý chất lượng trực tiếp hoặc gián tiếp.

7. Mục 6.3: Cơ sở hạ tầng: Thêm hệ thống thông tin - Information Systems trong mục dịch vụ hỗ trợ

8. Mục 6.4: Môi trường làm việc

Thêm phần chú thích về các yêu tố tổ chức cần chú ý kiểm soát như: yếu tố vật lý và các yếu tố môi trường khác như: tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, thời tiết…

9. Mục 7: Tạo sản phẩm

- Mục 7.1: Hoạch định việc tạo sản phẩm: Bổ sung thêm “đo lường” là một trong các biện pháp được sử dụng để kiểm tra xác nhận sản phẩm.

- 7.2.1 Các quá trình liên quan khách hàng: Bổ sung thêm chú thích về các hoạt động sau bán hàng: Theo các điều khoản về bảo hành; Các ràng buộc của hợp đồng như dịch vụ bảo trì, các dịch vụ bổ sung như tái chế hoặc loại bỏ.

- 7.5.3 Nhận biết và xác định nguồn gốc: Bổ sung yêu cầu để đảm bảo rằng: nhận biết sản phẩm được duy trì trong suốt quá trình tạo sản phẩm;

Thay đổi từ quy định “lưu hồ sơ việc nhận biết duy nhất của sản phẩm” thành lưu hồ sơ về xác định nguồn gốc sản phẩm.

- 7.5.4 Tài sản của khách hàng: Thêm ví dụ: “dữ liệu cá nhân” là một tài sản quan trọng của khách hàng để lưu ý tổ chức chú ý kiểm soát tất cả các dạng tài sản của khách hàng.

- 7.5.5 Bảo toàn sản phẩm: Thêm “khi thích hợp” sau yêu cầu: Việc bảo toàn này phải bao gồm nhận biết, xếp dỡ… cho phù hợp từng loại sản phẩm.

- 7.6 Kiểm soát phương tiện đo lường

- Mục a) làm rõ: thiết bị đo lường có thể được kiểm định hoặc hiệu chuẩn hoặc cả hai;

- Mục c) làm rõ: việc nhận biết tình trạng hiệu chuẩn của thiết bị không nhất thiết là phải trên thiết bị.

10. Mục 8. Đo lường, phân tích, cải tiến

- 8.2.1 Sự thỏa mãn của khách hàng

 Phần chú thích nêu rõ các ví dụ về hình thức theo dõi sự thỏa mãn của khách hàng gồm: Khảo sát sự thỏa mãn của khách hàng; Số liệu của khách hàng về chất lượng sản phẩm được giao; Khảo sát ý kiến người sử dụng; Phân tích sự sụt giảm trong kinh doanh; Khen ngợi; Yêu cầu bảo hành; Báo cáo của đại lý …

- 8.2.2 Đánh giá nội bộ: Yêu cầu về “hành động” sau đánh giá nội bộ được chuyển thành “việc khắc phục và hành động khắc phục” nhằm lưu ý tổ chức cần xác định nhu cầu khắc phục-sửa chữa trước thực hiện hành động khắc phục một cách toàn diện.

Phần chú thích: Bỏ ISO 10011-1, ISO 10011-3 và 10011-3 để thay bằng ISO 19011

- 8.2.3 Theo dõi và đo lường các quá trình

+ Bỏ đoạn “để đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm” và viết hoàn chỉnh lại như sau: Khi không đạt được các kết quả như hoạch định phải tiến hành việc khắc phục và hành động khắc phục một cách thích hợp

+ Bổ sung phần Chú thích: Khi xác định các phương pháp theo dõi và đo lường quá trình, tổ chức phải chú ý: Xác định các quá trình có ảnh hưởng chính tới sự phụ hợp của sản phẩm và hiệu lực của hệ thống quản lý; Tác động tiềm tàng của quá trình này đối với sự phù hợp của sản phẩm và hiệu lực của thống quản lý; Cách thức và mức độ theo dõi và đo lường các quá trình này

- 8.2.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm

+ Bổ sung thêm ý sau vào đoạn 1: Phải duy trì bằng chứng của sự phù hợp các chuẩn mực chấp nhận

+ Bổ sung ý sau ở đoạn 2: Bằng chứng của sự phù hợp với các chuẩn mực chấp nhận được phải được duy trì.

+ Đoạn 3 sửa đổi và viết hoàn chỉnh lại như sau: Hoạt động thông qua sản phẩm và chuyển giao dịch vụ cho khách hàng chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành thỏa đáng các hoạt động theo hoạch định (xem 7.1), nếu không phải được sự phê duyệt của người có thẩm quyền và khi được áp dụng của khách hàng.

- 8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

+ Câu thứ 2 đoạn 1: “Phải xác định …..sản phẩm không phù hợp”. Được viết lại như sau: Một thủ tục dạng văn bản phải được thiết lập để xác định việc kiểm soát, các trách nhiệm và quyền hạn có liên quan đến việc xử lý sản phẩm không phù hợp.

+ Bổ sung thêm một điểm mới (điểm d) với nội dung: Tiến hành hành động thích hợp với hậu quả hoặc hậu quả tiềm ẩn của sự không phù hợp khi sản phẩm không phù hợp được phát hiện sau khi chuyển giao hoặc đã được bắt đầu sử dụng

- 8.4 Phân tích dữ liệu

Tại điểm b, có sự thay đổi như sau: Sự phù hợp với các yêu cầu về sản phẩm (xem 7.2.1) được thay thể bằng (xem 8.2.1)

Tại điểm c có bổ sung như sau: đặc tính và xu hướng của các quá trình và sản phẩm kể cả các cơ hội cho hành động phòng ngừa (xem 8.2.3 và 8.2.4) và d) người cung ứng (xem 7.4)

- 8.5.2 hành động khắc phục

+ Đoạn 1: Bổ sung chữ các và viết lại là:  Tổ chức phải thực hiện hành động nhằm loại bỏ các nguyên nhân của sự không phù hợp để ngăn ngừa sự tái diễn.

 + Điểm f: Bổ sung cụm từ hiệu lực của và viết lại như sau: Việc xem xét hiệu lực của các hành động khắc phục đã được thực hiện.

III. Các hoạt động doanh nghiệp cần thực hiện chuẩn bị cho việc chuyển đổi

Theo quy định thì 01 năm sau khi ISO 9001:2008 được ban hành thì tất cả các chứng chỉ được công nhận khi được cấp phải theo ISO 9001:2008 và 24 tháng sau khi ISO 9001:2008 được ban hành, tất cả các chứng chỉ được cấp theo ISO 9001:2000 sẽ hết giá trị sử dụng.

            Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2008 cần phải thực hiện các hoạt động sau:

            1. Phổ biến cho cán bộ, nhân viên có liên quan nhất thiết phải thấu hiểu về những thay đổi trong phiên bản 9001:2008.

            2. Tổ chức/doanh nghiệp cần tiến hành ít nhất 01 phiên đánh giá nội bộ và 01 cuộc họp xem xét của Lãnh đạo để khẳng định sự phù hợp của hệ thống theo yêu cầu của tiêu chuẩn mới.

            3. Tổ chức/doanh nghiệp cần rà soát lại hệ thống tài liệu để tiến hành việc sửa đổi (nếu cần thiết).

 

Hà Cao Đông: TKCL-TĐiện Ialy

 
CÁC VĂN BẢN KHÁC
[ quay lại ]
 
 Kế hoạch đánh gía nội bộ năm 2016 (01/2016)
  Mục tiêu chất lượng năm 2017 (01/2016)
 Chứng nhận ISO (08/2012)
 Quy trình kiểm soát tài liệu (01/2010)
 Quy trinh kiểm soát hồ sơ (01/2010)
 Quy trinh xem xét hệ thống chất lượng (01/2010)
 Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ và đánh giá thực hành tốt 5S (01/2010)
 Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến (01/2010)
 Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ, đánh giá thực hành tốt 5S (01/2010)
 ISO 9001 phiên bản 2008 - Những điều cần biết (01/2010)
 
Xem tiếp ...
VĂN BẢN
Văn Bản Pháp luật
Văn bản EVN
VB Quản lý nội bộ
CÔNG CỤ QUẢN LÝ
ISO 9001:2008
KAIZEN-5S
VILAS
CÁC DỊCH VỤ
Dịch vụ tư vấn
Dịch vụ sửa chữa
Dịch vụ đào tạo
Dịch vụ thử nghiệm
VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
Ca nhạc
Phim tài liệu
Sức khỏe - Đời sống
Thư giãn
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
Môi trường - Cảnh quan
Hình ảnh hoạt động
Ảnh sửa chữa
An toàn lao động
     
 
CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY
Địa chỉ: Xã Ialy - Huyện ChưPah - Tỉnh Gia Lai
VPĐD: 727 - Phạm Văn Đồng - TP. PleiKu - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (0269) 2222 008 - Fax: (0269) 3866 470
Email: ialyhpc@ialyhpc.vn